Головна / Олевська районна рада / Регламент

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від  22.12.2015 р. №  21

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи районної ради VІІ скликання

 

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Сесія районної ради

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

Розділ ІV. Засідання районної ради

Розділ V. Прийняття рішень

Розділ VІ. Порядок надання слова

Розділ VІІ. Порядок голосування пропозицій

Розділ VІІІ. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Розділ ІХ. Протокол засідання ради

Розділ Х. Депутат районної ради

Розділ ХІ. Депутатські запити і депутатські запитання.

Розділ ХІІ. Депутатські фракції і групи

Розділ ХІІІ. Постійні комісії районної ради

Розділ ХІV. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної ради

Розділ ХV. Голова районної ради

Розділ ХVІ. Порядок обрання голови районної ради

Розділ ХVІІ. Заступник голови районної ради

Розділ ХVІІІ. Порядок обрання заступника голови районної ради

Розділ ХІХ. Взаємодія районної ради з районною державою адміністрацією

Розділ ХХ. Президія районної ради

Розділ ХХІ. Порядок формування виконавчого апарату районної ради

Розділ ХХІІ. Взаємодія районної ради з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Регламент роботи Олевської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими  актами.

 

Розділ І. Загальні положення.

     Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста у межах повноважень визначених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними та міською  радами.

Стаття І. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент районної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. До прийняття регламенту районної ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 3. Засідання районної ради, її президії, постійних комісій та тимчасових комісій проводяться гласно, шляхом висвітлення її сесій, засідань постійних комісій в газеті „Зорі над Убортю”. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст.48 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Розділ ІІ. Сесія районної ради.

Стаття 6. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, що проводяться в період між ними.

Стаття 7. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

     Для визначення її повноважності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації.

Стаття 8. Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

     Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів  депутатів райради, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 9. Пленарні засідання районної ради проводяться в залі засідань районної ради. При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

     Засідання районної ради, її постійних та тимчасових комісій можуть бути закритими за їх рішеннями та у випадках, передбачених чинним законодавством.

     На закритому засіданні ради, комісії, за її рішенням, окрім депутатів, мають право бути особи, присутність яких визначена необхідною для розгляду відповідного питання.

Стаття 10. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається винести на її розгляд, формування органів районної ради територіальною виборчою комісією створюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Стаття 11.Першу сесію новообраної  районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (2/3).

     Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

     З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради, в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

     З часу обрання голови ради він веде пленарне засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту ради.

     Наступні сесії скликаються головою районної ради, а при його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Сесія може бути скликана за пропозицією не менше як третини від загальної кількості обраних депутатів ради, а також голови районної державної адміністрації.

     Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 12. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не  менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюється в порядку встановленому даним Регламентом.

Стаття 13. Розпорядження голови ради про скликання сесії із зазначенням питань, які вносяться на розгляд ради, місця і часу проведення сесії доводяться до відома депутатів не пізніше, як за десять днів до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії, а також оприлюднюються в газеті „Зорі над Убортю”.

Стаття 14.   Депутати можуть отримати проекти рішень та інші матеріали, необхідні для проведення сесії за 3 дні до її відкриття або в день її проведення. Документи до позачергової сесії надаються депутатам при реєстрації.

 

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії.

Стаття 15. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться головою районної ради, постійними комісіями,  депутатами районної ради, головою районної державної адміністрації не пізніше, як за десять днів до відкриття сесії.

Стаття 16. До порядку денного кожної сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень і депутатських запитів.

     До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада утворює, обирає, призначає (погоджує призначення), голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із інших питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

Стаття 17. Пропозиції щодо внесення питання до порядку денного сесії подаються з проектом рішення та пояснювальною запискою, яка повинна містити юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, необхідні прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо). Проект рішення подається в письмовій формі та на електронних носіях.

     Проекти рішень, що вносяться на розгляд ради подаються після їх погодження (візування) авторами проектів та заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками управлінь та відділів (в обов’язковому порядку юридичного відділу) районної державної адміністрації, якщо питання стосується її діяльності чи компетенції, керівниками інших державних органів, підприємств, установ чи організацій, яких стосується запропонований проект. Заступник голови ради візує проект рішення останнім і при необхідності вносить його на розгляд президії ради.

     Візи розміщуються на лицьовому боці останнього аркуша проекту (внизу, нижче тексту), якщо проект рішення має додатки, вони візуються авторами проекту. Віза включає: особистий підпис, прізвище особи, яка візує документ та дату візування. Заперечення і зауваження зазначених посадових осіб до проектів рішень додаються до них у письмовій формі.

     Проекти рішень ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з питання, яке пропонується до розгляду, вони повинні передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

     Виклад окремих пунктів, додатків та тексту в цілому проекту рішення повинен бути органічно пов’язаним і не допускати можливості подвійного тлумачення змісту. Обов’язковою складовою частиною рішення є заголовок, який стисло розкриває його зміст. Преамбула проекту рішення, крім мотивів та цілей його прийняття, як правило, повинна містити посилання на відповідний закон або нормативні акти, що регулюють предмет правовідносин, зазначених у рішенні.

     Проект регуляторного  акта не може бути прийнятий, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акту не був оприлюднений.

     Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд районної ради, подається до постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності для вивчення та надання в 20-ти денний термін висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта із встановленням строків його підготовки.

     Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на автора проекту.

     Водночас з проектом рішення його автором подаються матеріали для розгляду в постійних комісіях, на сесії районної ради, а також пропозиції щодо розсилки рішення, вказавши найменування підрозділу, установи чи організації, якій слід направити документ, та кількість примірників (розсильний лист).

     Проекти рішень оприлюднюються не пізніш, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на офіційному веб-сайті районної ради або будь-яким іншим способом.

Стаття 18. У разі, якщо внесена пропозиція до порядку денного не відповідає вимогам даного Регламенту (ст.17) виконавчим апаратом районної ради направляється суб’єкту подання письмове повідомлення  з пропозицією усунути встановлені недоліки у певний термін.

Стаття 19. Проект порядку денного готується виконавчим апаратом ради на основі внесених пропозицій з проектами рішень, попередньо розглядається президією ради.

Стаття  20. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного в ст. 15 терміну або під час сесії, вносяться на розгляд районної ради після обговорення та підготовки висновку про доцільність їх включення до порядку денного сесії відповідною постійною комісією. Якщо пропозицію до порядку денного сесії внесено під час сесії без відповідного висновку постійної комісії, рада може прийняти рішення про перенесення розгляду цього питання на наступну сесію, або в разі невідкладності питання розглянути без розгляду в постійній комісії. В обох випадках приймається відповідне рішення.

Стаття 21. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загального складу.

Стаття 22. Питання затвердженого порядку денного сесії райради можуть розглядатися  в іншій послідовності, ніж передбачено, відкладатися, змінюватися чи  виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Стаття 23. Рішення про розгляд питань із затвердженого порядку денного в іншій послідовності приймаються більшістю голосів депутатів присутніх на сесії.

Стаття 24. Рішення про зміну, відкладення розгляду чи виключення питань із затвердженого порядку денного приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

 

Розділ ІV. Засідання районної ради.

Стаття 25. Засідання районної ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

     У випадку, передбаченому статтею 12 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів районної ради.

    Пленарні засідання розпочинаються о 11 годині і закінчуються о 18 годині, з перервою через кожні дві години роботи на 20 хвилин, на обід – 40 хвилин.

     Рада може встановлювати й інший час на тривалість засідань і перерв.

Стаття 26. До президії сесії входять голова ради , його заступник та голова районної державної адміністрації.

Стаття 27. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, голова ради оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи. За розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 28. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію проводиться  працівниками виконавчого апарату ради перед початком  засідання за столами реєстрації. В разі необхідності може проводитися перереєстрація депутатів.

Стаття 29. Головуючий на пленарному засіданні ради:

   відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях районної ради;

  вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

 організує розгляд питань;

 оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

  надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

  створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

  ставить питання на голосування, оголошує його результати;

  забезпечує дотримання Регламенту районної ради всіма присутніми на засіданні;

  робить офіційні та інші повідомлення;

  вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

  здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

  під час доповіді, співдоповіді, виступу у дебатах головуючого, а також під час розгляду питання персонально  щодо головуючого на засіданні, веде засідання заступник голови ради.

 

Стаття 30. На час роботи сесії для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів, проведення підрахунку голосів та виконання доручень головуючого районна рада утворює з числа депутатів секретаріат сесії в кількості двох депутатів та лічильну комісію в кількості трьох депутатів. Лічильна комісія оформляє протоколи щодо розподілу обов’язків між членами лічильної комісії та результатів голосування.

  Секретаріат  організовує ведення протоколу засідання, запис бажаючих виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з засобами масової інформації.

  Під час роботи сесії та після її завершення секретаріат сесії подає голові ради (або заступнику) матеріали, що надійшли в ході сесії.

Стаття 31. Запис на виступ з трибуни проводиться через секретаріат сесії після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Головуючий за погодженням з присутніми депутатами районної ради може визначати черговість виступаючих.

     Депутат може відмовитися від свого  виступу або передати слово іншому депутату.

      Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених в письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат.

     Без запису на виступ з місця за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово: з мотивів голосування, для репліки, для оголошення процедурного питання, для внесення окремої думки депутата.

     Головуючий може надати слово для виступу запрошеним за згодою більшості від присутніх на сесії депутатів.

     Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики. 

Стаття 32. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо  з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 33. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, а також за запрошеннями його заступники, керівники місцевих рад, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

     Запрошені повинні утримуватися від публічних виявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією, висловлювати своє ставлення до виступу оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватися порядку і підкорятися головуючому. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Стаття 34. При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Розділ V. Прийняття рішень.

Стаття 35. Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

     Рішення районної ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

     У період між сесіями голова ради шляхом видання розпоряджень вирішує питання згідно з чинним законодавством.

     Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на черговій сесії ради.

     Стаття 36. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

         Результати відкритого поіменного голосування реєструються  на окремому листку лічильною комісією по кожному рішенню ради (проти прізвища кожного депутата з його голосу) і підписуються головою та членами лічильної комісії.

         Проти прізвища кожного депутата з його голосу ставиться відмітка в строчках «за», «проти», «утримався», «не брав участі в голосуванні».

         Результати поіменних голосувань є невід’ємною частиною протоколу сесії ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Стаття 37. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 38. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів районна рада обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До неї не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються, чи призначаються (затверджуються) на відповідні посади шляхом таємного голосування.

     Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. Протоколи лічильної комісії затверджуються рішенням ради.

Стаття 39. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

     У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: „ Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

     При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: „Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

Стаття 40. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення установлюються лічильною комісією і оголошуються її головою.

Стаття 41. Кожному зареєстрованому депутату районної ради  членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

     Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні або кімнаті для таємного голосування.

     У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції , яку від підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку „плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

     Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: „Не підтримую жодної пропозиції” або „ Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 42.  Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Стаття 43. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш, як однієї пропозиції або прізвищ більш, як одного кандидата;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: „Не підтримую жодної пропозиції”;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: „Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 44. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії.

     Стаття 45. (Виключено на підставі рішення №46 від 23.03.2016 р. „Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2015 р. № 21 „Про Регламент роботи районної ради”)

Розділ VІ. Порядок надання слова.

Стаття 46. Час, який надається для доповіді, визначається районною радою за проханням доповідача.

     Для співдоповіді надається до 10 хвилин, для заключного слова до 3 хвилини.

     Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

     Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

Стаття 47. Якщо виступ депутата повторює те, що вже виголошували інші під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 48. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 49. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заяв про надання слова, або за погодженням з присутніми депутатами може визначати іншу черговість виступаючих.

     У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені.

Стаття 50. Голова ради, його заступник мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. Таке ж право має голова районної державної адміністрації з питань, що стосуються діяльності райдержадміністрації.

     Продовження доповідей, виступів понад встановлений Регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 51. З процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Стаття 52. Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

Стаття 53. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

     Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

     Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не задаються.

 

Стаття 54. Припинення  дебатів проводиться за рішенням ради, яке приймається шляхом голосування більшістю голосів від кількості присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

 

Розділ VІІ. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 55. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до  голосування з обговореного питання.

Стаття 56. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 57. На голосування ставиться проект рішення за основу, а після його прийняття усі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання і подані в письмовій формі через секретаріат сесії.

Стаття 58. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він не чітко сформульований, або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 59. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада проводить голосування пропозицій в порядку їх внесення.

Стаття 60. Якщо серед альтернативних є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатською комісією, вона ставиться на голосування після пропозиції голови районної ради.

Стаття 61. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 62.Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу ставить його на голосування.

     Після закінчення голосування головуючий оголошую його результати.

Стаття 63. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 64. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

     Якщо рішення не прийняте, воно може бути поставлене на повторне голосування тільки тоді, як рада прийме рішення щодо повторного голосування.

     Повторне голосування внесеної пропозиції або проекту рішення допускається лише один раз, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

     Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення оформляється протокольним рішенням.

Стаття 65. Завершальну роботу по стилістичному редагуванню рішень ради з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених до них депутатами на сесії, здійснюють голова ради, заступник голови, постійні комісії та секретаріат сесії. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття на сесії, якщо радою не встановлено іншого терміну введення цих рішень у дію. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше як у десятиденний термін після їх прийняття.

 

                      Розділ VІІІ. Дисципліна та етика на пленарних

                                                            засіданнях.

Стаття 66. На засіданнях районної ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 67. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

Стаття 68. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 69.Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати виступаючим діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

     Головуючий продовжує час для виступу депутата на термін, на який виступ його переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до нього заходів впливу, передбачених статтею 68 цього Регламенту.

Стаття 70. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

                               Розділ ІХ. Протокол засідання ради.

Стаття 71. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу засідань районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

Протоколи засідань районної ради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання районної ради зазначається:

дата його проведення;

список депутатів, присутніх та відсутніх на засіданні;

список запрошених на сесію;

питання порядку денного внесені на розгляд;

головуючий і виступаючі;

усі внесені на голосування питання;

повні результати голосування і прийняті рішення;

виступи депутатів.

Якщо сесія районної ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

Стаття 72. Засідання районної ради та виступи на ній фіксуються шляхом електронного запису. Запис здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 73.  Електронний запис виступів на засіданні районної ради  зберігається протягом одного кварталу.

Розділ Х. Депутат районної ради.

Стаття 74. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” і „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України і цим Регламентом.

     Депутат зобов’язаний додержуватися Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 75. До діяльності депутата відносяться:

     участь у засіданнях районної ради;

     участь у засіданнях постійних комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;

     виконання доручень районної ради та її керівництва;

     робота з виборцями.

Стаття 76. Кожен депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 77. Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань районної ради і зобов’язаний  бути на цьому місці під час пленарних засідань ради.

Стаття 78. Депутат районної ради має право:

     обирати і бути обраним до органів районної ради;

     пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;

     вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

     вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються районною радою, або її органами, поправки до них;

     висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

     брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

     вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу, або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній раді, а також інших органів і посадових осіб, які діють на території району з питань, що входять до компетенції районної ради;

     виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

     оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

     офіційно представляти виборців  виборчого округу і спільні інтереси територіальних громад району в органах місцевого самоврядування з питань, що належать до відання районної ради;

     брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення.

Стаття 79. Бере участь у засіданнях районної ради та її органів, виконує доручення районної ради та її керівництва, що є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових та виробничих справ.

Стаття 80. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні районної ради та тих її органів, до яких його обрано.

Стаття 81. Відсутність депутата на засіданнях районної ради  і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 82. Депутат районної ради з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання районної ради чи її органу, в якому він бере участь.

Стаття 83. Депутат, який не може взяти участь у засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності  депутатів. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутатів.

Стаття 84. Депутат районної ради є відповідальним перед виборцями  і їм підзвітний.

     Депутат районної ради зобов’язаний:

     регулярно інформувати виборців про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, рішень районної ради, доручень виборців;

     брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території виборчого округу;

     вивчати колективні потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

     за визначенням відповідної фракції оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, а позафракційні депутати визначають самостійно;

     вести регулярний прийом виборців, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

     не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу і роботу районної ради.

Розділ ХІ. Депутатські запити і депутатські запитання.

Стаття 85.  Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

     Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

     Запити оголошуються в кінці пленарного засідання головою ради або заступником голови ради.

     Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Стаття 86.  Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

     Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разу необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

     Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 87.  Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше чверті присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

     За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 88. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання може бути письмовим або усним. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради, або дано депутату в індивідуальному порядку.

     Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

 

Розділ ХІІ. Депутатські фракції і групи.

 

Стаття 89. Депутатські фракції формуються на партійній основі  за умови,  що до складу фракції входить не менше як три депутати. Порядок роботи депутатської фракції визначається самою депутатською фракцією.

 

         Стаття 90. Депутат може входити до складулише однієї депутатської фракції. Голова ради і його заступники не входять до складу жодної депутатської фракції.

 

Стаття 91. Утворення депутатських фракцій, їх реорганізація можуть проводитися протягом усього періоду повноважень  ради.

 

         Стаття 92. Кожна депутатська фракція реєструється у виконавчому апараті ради шляхом письмового повідомлення. У повідомленні, яке підписується  персонально кожним депутатом, які входять до складу фракції, вказується назва депутатської фракції, її персональний склад, а також депутатів, які уповноважені її представляти. На найближчому пленарному засіданні ради головуючий інформує депутатів про сформування фракції, її кількісний склад та уповноважених представників.

 

Про зміни у складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради і це повідомлення оголошується на черговій сесії ради.

 

         Стаття 93.Депутатські фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

        

         Стаття 94. У разі, коли склад депутатської фракції скорочується нижче встановленої кількості, вона головою районної ради оголошується розпущеною.

 

         Стаття 95. Депутатські фракції  мають право:

 

на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

 

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

 

         за письмовою заявою однієї із фракцій при необхідності вимагати дострокової перерви на 10 хвилин не більше двох разів в одному пленарному засіданні;

 

 на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

 

об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді;

 

         здійснювати інші права, передбачені законами України;

 

         отримувати проекти рішень (керівники фракцій).

 

         Стаття 96. Депутатська фракція за ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

 

         Стаття 97. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районної ради або мешканців району.

 

Стаття 98. Депутатські фракції та групи мають право висвітлювати свою діяльність за рахунок коштів на забезпечення діяльності районної ради у засобах масової інформації згідно з чинним законодавством. Квота фракцій на виступи визначається президією районної ради, пропорційно до кількості депутатів фракцій.

 

Стаття 99.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

 

Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

 

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради.

 

Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

Стаття 100.  Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів районної ради.

 

Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

 

Депутатська група реєструється виконавчим апаратом районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

 

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

 

Діяльність депутатської групи припиняється:

 

у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;

у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

після закінчення строку, на який депутати  ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

 

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 101.Порядок роботи депутатської фракції, групи, умови вступу до них, виходу чи виключення з них визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією, групою.

 

Стаття 102. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.

 

                  Розділ ХІІІ. Постійні комісії районної ради.

Стаття 103. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з   числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 104. Постійні комісії обираються радою на строк повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури вирішуються відповідною комісією до засідання другої сесії районної ради.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

Стаття 105. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 106. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 107. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний чи персональний склад.

Стаття 108. Члени постійних комісій районної ради обираються за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 109. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 110. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 111. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Стаття 112. Засідання постійної комісії скликається головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 113. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 114. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

 

         Розділ ХІV. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної 

                                                 ради.

Стаття 115. Районна рада може утворювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, а також для розробки, попереднього розгляду та доопрацювання проектів рішень ради.

     Тимчасова комісія завжди є головною комісією з питання, для підготовки якого вона утворена.

Стаття 116. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

     Рішення районної ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначити: назву комісії, завдання комісії, кількісний склад комісії, обраного районною радою голову (співголів) комісії, персональний склад членів комісії, термін діяльності комісії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів присутніх на сесії.

Стаття 117. Тимчасова комісія у визначений районною радою термін подає районній раді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

     За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях та на пленарному засіданні районна рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 118. Повноваження тимчасової комісії автоматично припиняються з прийняттям районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

                          Розділ ХV. Голова районної ради.

Стаття 119.  Повноваження голови районної ради починається після обрання його таємним голосуванням на сесії ради.

Стаття 120. Голова ради виконує свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до чинного законодавства.

     У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

     Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 121. Голова звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін.

Стаття 122. Голова за посадою очолює виконавчий апарат ради.

Стаття 123. Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

           Розділ ХVІ. Порядок обрання голови районної ради.

Стаття 124. Голова районної ради обирається на сесії з числа її депутатів на строк повноваження ради. Висування кандидатур на посаду голови не обмежується.

     Обрання голови ради проводиться таємним голосуванням. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 125. Якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і  жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Стаття 126. Якщо в результаті голосування жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.

 

                      Розділ ХVІІ. Заступник голови районної ради.

 

Стаття 127. Заступник голови районної ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно чинного законодавства. Кандидатуру заступника голови ради представляє голова ради.

Стаття 128. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови ради  за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

Стаття 129. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

 Розділ ХVІІІ. Порядок обрання заступника голови районної ради.

Стаття 130. Заступник голови районної ради обирається в порядку, аналогічному виборам голови ради.

Стаття 131. Якщо кандидатура на посаду заступника голови районної ради не одержала підтримки більшості депутатів, голова районної ради пропонує сесії іншу кандидатуру, по якій проводиться нове голосування. При цьому голова ради має право вносити на повторне голосування ту ж саму кандидатуру.

 

                      Розділ ХІХ.  Взаємодія районної ради з районною  

                                     державною адміністрацією.

Стаття 132.  Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою і також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 133. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

 

                          Розділ ХХ. Президія районної ради.

Стаття 134. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на строк повноважень ради.

Стаття 135. До складу президії ради входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій і груп. У роботі президії можуть брати участь завідуючі відділами виконавчого апарату районної ради.

Стаття 136. Засідання президії ради є правомочним, якщо на ньому присутніх не менше половини членів від загального складу.

 Стаття 137. При необхідності на засідання президії районної ради запрошуються представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, а також інші особи.

Стаття 138. Порядок організації роботи президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

Стаття 139. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради та інших органів.

                                              

Розділ ХХІ. Порядок формування виконавчого апарату районної ради.

Стаття 140. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”, його структуру і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами, здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

     Штатний розклад та кошторис витрат апарату затверджує голова районної ради.

Стаття 141. Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади і звільняються з посад головою районної ради.

Стаття 142. Виконавчий апарат ради у своїй діяльності керується чинним законодавством та Положенням про виконавчий апарат, що затверджується головою ради.

Розділ ХХІІ. Взаємодія районної ради з органами місцевого 

                                     самоврядування

Стаття 143. Виходячи з положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для ефективного здійснення самоврядування в інтересах населення району, взаємодії і координації дій з метою надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування району районна рада укладає угоду з сільськими, селищними, міською радами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-19 09:18:00
 
Президент вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

 
2021-01-15 14:47:00
Увага! Важлива інформація!

За даними Житомирського обласного гідрометеоцентру, протягом 15-19 січня на території Олевської міської територіальної громади очікується погіршення погодних умов – суттєве зниження температурного режиму.

 
2021-01-15 14:36:00
 
Протокол чергового засідання постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

Протокол чергового засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

 
2021-01-15 09:13:00
ВеликеБудівництво: Віталій Бунечко взяв участь у відкритті реконструйованого спорткомплексу у Радомишлі

У рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським національної програми «Велике будівництво» на Житомирщині побудовано та відремонтовано ряд соціально важливих об’єктів. Серед них – спортивний комплекс «Динамо» у місті Радомишль. Під час робочої поїздки до територіальної громади голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко оглянув, як проведено реконструкцію об’єкту, та долучився до його відкриття. 

 
2021-01-14 16:49:00
 
Покрокова схема дій для громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України надає рекомендації щодо послідовності дій громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського (старшинського) складу у віськових частинах Збройних Сил України.

 
2021-01-14 16:46:00
Децентралізація: Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирщини

 Сьогодні, 14 січня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирської області

 
2021-01-12 16:15:00
Управління праці та соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації інформує про те, що граничний розмірдоходу для застосування податкової соціальної пільги у 2021 році становить 3180,00 грн.

1. Граничний розмір доходу, який дає право на застосуванняподаткової соціальної пільги. Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

 
2021-01-06 11:56:00
 
Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

 
2021-01-06 10:30:00
 
Велике будівництво: реконструйований дитячий садочок у Чоповичах готовий до роботи.

Це стало можливим завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Чоповицька об’єднана територіальна громада отримала сучасний дитячий садочок, розрахований на 80 дитячих місць.

 
2021-01-04 15:53:00
 
Передача об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади – запитання-відповіді

Експертки Офісу підтримки реформи з децентралізації при Мінрегіоні Віра Козіна та Ірина Бакунчик підготували відповіді на запитання щодо передачі об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України.